Meet Our Pastors

Senior Pastor

Kevin Matthews

Kevin Matthews Senior Pastor of ACTS

office@actscenter.com |  Tel: 909-500-9010

Pastor

Lorna Matthews

Lorna Matthews is Co-Pastor of ACTS

office@actscenter.com  |  Tel: 909-500-9010

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon